Maht 80 ak tundi

Kursuse maksumus 2500 eur

Koht: Kadaka tee 56a, Tallinn

 

 

 1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest, seda toetavatest tugisüsteemidest, ettevõtlusvormidest, ettevõtte tulude tekkimisest ja tegevusega seotud kulude liikidest, ettevõtte rajamise etappidest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest.

 1. Õppesisu
 2. Ettevõtluse alused. Mõisted ettevõtlus, ettevõte ja ettevõtja. Ettevõtluse areng ja arendamine Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus. Ettevõtja omadused ja ettevõtlikkus. Ettevõtlust toetavad tugisüsteemid ja rahastamisvõimalused
 3. Ettevõtluse vormid: FIE, äriühingud.
 4. Turg ja tooted, Sihtturg ja kliendid. Tooted. Tooted, teenused ja kaubad. Turu nõudlus ja pakkumine. Turundus ja reklaam. Toote müügihind
 5. Ettevõtte tulud ja kulud. Ettevõtte tulud, kulud ja nende liigitamine; toote müügihinna ja omahinna kalkuleerimine.
 6. Äriplaan. Äriidee. Sihtturg ja kliendid. Ettevõtte rahastamise etapid. Planeerimisetapp; ettevalmistav etapp; tegevuse alustamise etapp; ettevõtte elutsükkel ja kasv; ettevõtte tegevuse lõpetamine sõltuvalt ettevõtlusvormist.
 7. Riskitegurid. Ettevõte tegevuskeskkond: tegevusala, asukoht, riskitegurid. Konkurentsivõimelisuse hindamine.
 8. Ettevõtte loomise etapid. Asutamisdokumendid. Ettevõtte alustamine: ettevõtte asutamine; rahastamine, personali komplekteerimine, materiaalsete ressurssidega varustamine. Ettevõtte elutsükkel ja kasv
 9. Õpiväljundid:

Kursuse läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

 • äriplaani eemärki ja tähtsust,
 • ettevõtlusvorme ja valikukriteeriume,
 • ettevõtte asutamisdokumente ja registreerimise korda,
 • ettevõtluse tugisüsteeme ja rahastamisvõimalusi,
 • äriplaani koostamise põhimõtteid,
 • ettevõtte riskitegureid ja pankrotipõhjuseid,
 • ettevõtte rahastamise võimalusi,
 • sihtturgu,
 • äriplaani olemust ja tähtsust ettevõttes,
 • nõudeid heale äriplaanile,
 • äriplaani struktuuri erinevused erinevate rahastajate jaoks,
 • äriplaani koostamise põhimõtteid.

oskab:

 • analüüsida ennast ettevõtja jaoks vajalikest isikuomadustest lähtuvalt,
 • oskab koostada ettevõtte asutamise dokumente,
 • oskab alustada tegevust ettevõtjana, FIE-na,
 • hinnata turu nõudluse ja pakkumise situatsiooni,
 • püstitada ja sõnastada äriideed,
 • analüüsida ja hinnata äriidee konkurentsivõimelisust,
 • hinnata ettevõtte tegevuse riskitegureid,
 • koostada äriplaani ja vastavalt vajadusele seda pidevalt uuendada,
 • püstitada äriideed, ettevõtte missiooni, visiooni ja eesmärke,
 • planeerida äriplaani sõnalist ja finantsosa,
 • arvestada äriprojekti esialgset maksumust ja hinnata selle tasuvust.
 1. Hindamine

Hinnatakse:

 • ettevõtlusvormide tundmist,
 • äriidee sõnastamise oskust,
 • lihtsama äriplaani koostamise oskust ja arendada seda igaaastaselt,
 • oskust püstitada äriideed, missiooni, visiooni ja eesmärke,
 • oskust arvestada äriplaani maksumust ja kasumlikkust,

Hinnatavad tööülesanded

Kirjalikud testid (50%) – käsitleb läbitud teemasid.

Iseseisev töö (40%) – äriplaani koostamine

Protsessi hinne (10%)                                         

Kursuse koondhinne kujuneb hinnatavate tööülesannete kaalutud keskmise hindena

 

Lektor: Aimar Karu (  eesti keel)

 

 

Kursusel osalejal on võimalik soovikorral valida lisaks üks kursus kursuse väliselt.

 

Maniküür-pediküür

http://iluteeninduskool.ee/manikuur-pedikuur/

 Ripsmetehnik

http://iluteeninduskool.ee/ripsmetehnik/

 

Näohooldus

http://iluteeninduskool.ee/uus-naohoolduse-ripsmete-kulmude-keemiline-varvimine-ning-kulmude-kujundamine-ja-korrigeerimise-koolitus/