Ärikorralduse erialadel on õppe maht 40 õppenädalat, sellest on praktikat vähemalt 12 õppenädalat.

Peale kursuse lõpetamist õpilane teab:

  • väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
  • oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
  • oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
  • on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
  • vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
  • töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
  • oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
  • oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks.

Nõuded kursuse lõpetamiseks

  • Kursuste lõpetamiseks on vaja sooritada positiivsele hindele praktiline eksam.
  • Pärast kursuste lõpetamist väljastatakse tunnistus omandatud erialaste teadmiste kohta.

Kursus algab sügisest.