Eesti  Iluteeninduse Erakooli täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused

 1.Üldsätted

1.1OÜ Iluteeninduse koolitus (edaspidi pidaja) poolt asutatud täienduskoolitusasutuse nimi on Eesti Iluteeninduse Erakool (edaspidi EIEK).

1.2 EIEK on täienduskoolitusasutus .

1.3 EIEK korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust iluteeninduse valdkonnas.

1.4 EIEK asub Kadaka tee 56a Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5 EIEK-i asjaajamiskeel on eesti keel. Õppekeel on eesti ja vene

1.6 EIEK juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast õppekorralduse  alustest  .

 2. Struktuur

2.1 EIEK-il on õppeosakond.

2.2 Õppeosakonna tegevust juhib direktor, kellele alluvad õpetajad.

 3.Direktori pädevus ja ülesanded, direktori määramise ja tagasikutsumise kord ja volituste kestus

3.1 EIEK direktori pädevus:

3.1.1 Direktor juhib EIEK-it. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppetegevuse ja muude EIEK-is läbiviidavate tegevuste, EIEK-i üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3.2 EIEK-i direktori ülesanded:

3.2.1 Direktor esindab asutust ja tegutseb EIEK-i nimel, teeb  eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.

3.2.2Direktor esitab pidajale kord kuue kuu jooksul ülevaate EIEK-i õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta asutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

3.2.3 Direktor esitab EIEK-i  õppekorralduse  täienduskoolitusasutuse  aluste muudatused pidajale.

3.3.4 Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

3.3.5 Direktori määramise ja tagasikutsumise otsustab pidaja.

3.3.6 Pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.

 4. EIEK-i täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse  aluste muutmise kord

4.1. EIEK-i  täienduskoolitusasutuse  õppekorralduse aluste muudatused kinnitab pidaja.

5.Õppekorralduse alused

5.1 Õppekorralduse aluseks on EIEK-i pidaja poolt kinnitatud õppekavad.

5.2 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

5.2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

5.2.2. õpingute alustamise tingimused;

5.2.3. õppekava nimetus;

5.2.4. õppekeel;

5.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

5.2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

5.2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

5.2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

5.2.9. õppekava võib muuta kursuse jooksul kuni 40% .

5.2.10. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

5.2.11 Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.

5.2.12 EIEK’il on õigus kursus või õppaine ära jätta, kui minimaalne õppekohtade ja huviliste arv (7) ei ole täidetud.

 

 

6.Õpilase EIEK-isse vastuvõtmise, EIEK-ist väljaarvamise ja koolituse lõpetamise kord

6.1 Õpilane võetakse koolitusele vastu sooviavalduse alusel.

6.2 Otsustuse õpilase koolitusele vastuvõtmise kohta teeb EIEK direktor.

6.3 Õpilane arvatakse koolituselt välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja koolitaja vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.4 Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

6.5 Koolitust lõpetamist tõendab EIEK-i tunnistus.

7.Õpilaste õigused ja kohustused

7.1. Õpilasel on õigus:

7.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;

7.1.2. nõuda heatasemelist haridust;

7.1.3. saada teavet EIEK-i õppekorralduse ja õppekava kohta;

7.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist EIEK-i süül ära jäänud õppetundide eest;

7.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

7.1.6 saada tõendeid  õpingute kohta, tõendid õppimise kohta EIEK-is on tasuta, koolitust puudutavate dokumentide väljastamine peale koolituse katkestamist või lõpetamist on tasulised ( kuni 10 % kursuse kogu maksumusest).

7.1.7 taotleda mõjuvatel ( majanduslikud, tervislikud jms.) põhjustel õppepuhkust, õppepuhkusele lubamise otsustab EIEK-i juhtkond. Õppepuhuse ajal tasutakse järelmaksu kuni 50% kehtivast tasumise graafikust. EIEK ei ole kohustatud õppijale puudutuid loenguid kordama ja ei vastuta õppija mahajäämuse eest.

7.1.8 taotleda eelnevate õpingutega arvestamist, otsuse hinnete ülekandmise osas teeb EIEK juhtkond ( hinnete ülekandmine ei vabasta õppemaksu tasumisest, eelnevalt õpitu  asendamise võimalikuse otsustab EIEK juhtkond).

7.2. Õpilane on kohustatud:

7.2.1. järgima EIEK-i sisekorda ja  tegevust reguleerivaid õigusakte;

7.2.2. osalema õppetöös;

7.2.3.õpilane kohustub endale muretsema praktikatundideks kliente.

7.2.4.täitma EIEK-i ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

7.2.5. lahkudes omal soovil enne õppeperioodi lõppu, tasub õpilane lepingus kehtestatud õppemaksu ja  tagastab või hüvitab temale EIEK-i  poolt kasutamiseks antud õppevahendid. Tagastavad vahendid peavad olema originaal pakendis ja kasutatavad.

7.2.6 tasuma õppemaksu õppelepingus sätestatud tähtaegadel. Õppemaksu tähtajaks tasumata jätmisel ei ole õpilasel õigust osaleda õppetöös.

7.2.7 tasuma eksamite eest 52 eur  ( kehtib juuksurite ja kosmeetikute eksami toimumisel, teistele kursustele ei kohandata) , õppija soovil toimunud lisa loengute ja  konsultatsioonide eest vastavalt 20 eur ak. tund.

7.2.8.  koolituse katkestamisel tasuma  temale EIEK-i poolt kasutamiseks antud õppevahendite eest .

8.Pedagoogide õigused ja kohustused

8.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

8.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

8.3. Pedagoogidel on õigus:

8.3.1. saada EIEK-i direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada EIEK-i direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

8.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

8.4. Pedagoogidel on kohustus:

8.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

8.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

8.4.2. tagada EIEK-i häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

9.Teiste töötajate õigused ja kohustused

9.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

10.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

10.1. Õppemaksu suuruse kehtestab EIEK-i pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

10.2. Õppemaksu suurus määratletakse EIEK-i ja õpilase vahelises lepingus.

10.3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

 

11.EIEK-i tegevuse lõpetamise kord

11.1. Pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras EIEK-i tegevuse lõpetamise, kui:

11.1.2.pidaja vastu on algatatud likvideerimise mentlus ;

11.1.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et EIEK-i edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;

11.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.