Arveti koolitus  (320 tundi)          Pildiotsingu Computer tulemus

 

1.Programmeerimise alused

2.Arvutigraafika

3.Kolmemõõtmelise arvutigraafika (3D) alused

4.Animatsiooni alused

5. Veebiarendus

6.Multimeediumi toote disain

7.Veebispetsialist

8.Kolmemõõtmeline arvutigraafika (3D)

Õpetajad: Rustam Khalimov

Svetlana Senicheva

 Dmitri Shlimonov

Teooria– 200 tundi.

Praktika – 120 tundi.

Kursuse maht – 320 tundi.

Kursuse hind – 2496 euro.

 

1 Programmeerimise alused  40 tundi
Käsitletavad teemad: tarkvara arendusmeetodid ja tehnikad, andmestruktuurid ja algoritmid, programmeerimiskeelte tüübid, programmeerimise põhimõisted.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb tarkvara arendusmeetodeid ja tehnikaid, andmestruktuuride omadusi ja seoseid üldlevinud algoritmidega, programmeerimiskeelte põhitüpe, programmeerimise põhimõisteid, kompileerimise ja interpreteerimise erinevusi. Mooduli läbimisel õppija oskab kasutada erinevaid andmestruktuure, kasutada mõnda programmeerimiskeelte põhitüüpi uute algoritmide ja funktsioonide realiseerimisel või olemasolevate programmide muutmisel, õigesti interpreteerida programmeerimiskeele süntaksit, valida kompileeritava või interpreteeriva programmeerimiskeele vahel, lahti seletada antud hüpoteesi alusel konstrueeritud programmisegmendi sisu ja koostada lihtsamaid  programme valitud keeles. 

 

2. Arvutigraafika  40 tundi
Käsitletavad teemad: arvutigraafika põhimõisted, erinevad rakendusvaldkonnad ja allikad.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb vektor- ja rastergraafika olemust ja erinevust, rastergraafika põhiparameetreid ja nende omavahelisi seoseid, erinevaid graafika failivorminguid ja nende kasutamist, värvimudeleid ja nende kasutamise põhimõtteid, graafikatarkvara võimalusi ja erinevusi. Mooduli läbimisel õppija oskab luua ja ette valmistada graafikat erinevates meediumites kasutamiseks (ekraan, trükimeedia, video jne), valida vastavalt vajadusele sobiv failivorming ning kasutada algtasemel vähemalt ühte vektor- ja ühte rastergraafika programmi.
3. Kolmemõõtmelise arvutigraafika (3D) alused  40 tundi
Käsitletavad teemad: 3D programmide sünnilugu ja areng, erinevate standardite kujunemine, erinevad 3D programmid, suuremad 3D kogukonnad, aastasündmused, infoallikad, sissejuhatus modelleerimistehnikatesse, sissejuhatus materjalidesse.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb 3D programmide võimalusi ja 3D ajalugu, töövahenditele esitatavaid nõudeid, õpitava 3D programmi kasutamise lihtsamaid töövõtteid modelleerimisel ja tekstuurimisel ning oskab modelleerida objekte, kasutada erinevaid materjale realistliku stseeni saavutamiseks ja koostada stseene.
4. Animatsiooni alused  40 tundi
Käsitletavad teemad: sissejuhatus animatsiooni, animatsiooni ajalugu ja liigid, joonistamisstiilide lühitutvustus, klassikalise animatsiooni loomise ametid, storyboard.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb animatsiooni ajalugu ja animatsiooni liike ning oskab planeerida võtmepoose ja nende vahelist ajastust.
5. Veebiarendus  40 tundi
Käsitletavad teemad: veebilehtede kujunduspõhimõtted, lehestiku struktuur, paberprototüüp, levinumad veebiredaktorid, sisuhaldusvahendid, kasutajaõiguste süsteem, HTML-keel, kujundus CSSi abil, graafiline kujundamine, valmis vabavaralise rakenduse koodi uurimine, kujunduslehtedel muutuste tegemine, kliendipoolne programmeerimine, javaskripti abil käivituva elemendi loomine, olemasolevate koodilõikude rakendamine, serveripoolne programmeerimine, andmetabeliga rakendus, veebiprogrammeerimise võimalused ja ohud.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb veebilehtede kujunduspõhimõtteid ja nende loomiseks kasutatavaid vahendeid, põhilisi navigeerimismeetodeid, sihtgrupile vastava veebilehestiku kavandamise võimalusi, lehestiku sobivuse testimise võimalusi, XHTMLi ja stiililehtede olemust ja kasutamist arenduses, veebiprogrammeerimise võimalusi ja ohtusid. Mooduli läbimisel õppija oskab kavandada, koostada ja hooldada veebilehestikke, toime tulla veebipõhiste sisuhaldussüsteemidega, paigaldatud veebirakendust seadistada, aru saada avatud lähtekoodiga andmebaasipõhise veebirakenduse ülesehitusest, luua lihtsamaid kliendi- ja serveripoolseid veebirakendusi ning teha rakenduses muutusi kujunduse ja lihtsamate skriptide osas.

 

6. Multimeediumi toote disain    40 tundi
Käsitletavad teemad: multimeediumi disain,  joonistamine ja kompositsioon, värvid ja graafiline disain, tekstiloome,  disainiprojekt.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb multimeediumi kasutusvaldkondi, toote disaini meetodeid ja kasutajakeskse disaini põhimõtteid, kompositsiooni- ja värviõpetuse põhimõtteid, multimeediumi arendusvahendeid ning oskab analüüsida olemasolevaid multimeediumi tooteid, planeerida/kavandada multimeediumi toodet, kasutada multimeediumi elemente ja vajalikke vahendeid toote loomisel, kirjutada tekste, disainida, arendada ja luua multimeediumi toote prototüüpe.

 

7. Veebispetsialist   40 tundi
Käsitletavad teemad: serveripoolsete veebirakenduste programmeerimine, kliendipoolsete veebirakenduste programmeerimine, veebitehnoloogiad, veebikujundus.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb kliendi- ja serveripoolsete rakenduste võimalusi ja ohtusid, relatsiooniliste andmebaaside ülesehitust ning tähtsamaid SQL käsklusi, õpitud programmeerimiskeelte põhireegleid, veebilehe DOMiga suhtlemise võimalusi, XMLi põhireegleid ja võimalusi, enamkasutatavaid veebitehnoloogiaid, nende võimalusi ja probleeme, veebiserverite tööpõhimõtteid ning seadistamisvõimalusi, võimalusi veebikujunduse lõikumiseks, W3C poolt soovitatud veebistandardeid, erinevate veebilehitsejate iseärasusi ja veebilehe kasutatavuse mõjureid. Mooduli läbimisel õppija oskab paigutada olemasolevad andmed relatsioonilisele baasile sobivale kujule (III normaalkuju), koostada ja kujundada andmebaasile veebiliidese, korraldada autentimist ja autoriseerimist, juhendi järgi paigaldada veebirakenduse, aru saada avatud lähtekoodiga andmebaasipõhise veebirakenduse ülesehitusest, teha rakenduses muutusi vähemalt kasutajaliidese osas, luua etteantud eeskirja järgi arvutavaid kalkulaatoreid (tagasimakse, elektri hind jne), kontrollida sisendandmete vastavust lubatule, koostada kihtide abil menüüsid ja muid abivahendeid, kohandada eelnevalt valmistatud skripte vastavalt vajadusele, luua XML kujul andmete põhjal veebiväljundi, luua interaktiivseid graafilisi rakendusi, kasutada Java võimalusi rakenduste loomisel, kasutada Flashi abimaterjale ning nende abil rakendusi kokku panna ja kohandada, koostada ja kohandada lihtsamaid CGI rakendusi, paigaldada veebiserverit, analüüsida olemasolevaid veebilehistuid, leida kavandist vajalikke andmeid (värv, šrift, teksti suurus jne) ja viia etteantud kavandit veebikujule.
 8. Kolmemõõtmeline arvutigraafika (3D)  40 tundi
Käsitletavad teemad: orgaaniline modelleerimine, arhitektuurne modelleerimine ja visualiseerimine, materjaliõpetus, dünaamika, 3D tüpograafia ja logod,  3D karakteranimatsiooni alused.Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb töövõtteid orgaanilise ja arhitektuurse modelleerimise tehniliseks teostamiseks, teab süvendatult materjaliõpetust, tunneb põhilisi karakteranimatsiooni võimalusi (deformeerimine, skeletiline animeerimine). Mooduli läbimisel õppija oskab modelleerida objekte vastavalt visanditele, kavanditele või fotodele, luua koordinaatide vastendusi (coordinatemap), kasutada protseduraaltekstuure, kasutada erinevaid materjale fotorealismi saavutamiseks, kasutada füüsikalisi simultatsioone animeerimise lihtsustamiseks, luua efekte realismi saavutamiseks 3D animatsiooni stseenides (loodusjõud jne), iseseisvalt luua 3D logosid ja teksti, kaasaegseid korporatiivlogo animatsioone ning visualiseerida materjali(de)ga objekti.